บริการของเรา >_

บริการพนักงานรักษาความปลอดภัยประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัท ริช ซีเคียวริตี้ การ์ด จำกัด เป็น บริษัทรักษาความปลอดภัยที่ให้บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยประสบการณ์ของผู้บริหารและพนักงานที่มากกว่า 20 ปี! และมี ลูกค้าชั้นนำมากมาย ให้ความไว้วางใจ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ด้วยทีมบริหารงานคุณภาพ และพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่ผ่านการคัดเลือก และฝึกฝนมา อย่างดีเยี่ยม พร้อมให้บริการทุกประเภทกิจการ นอกเหนือจากนี้บริษัทของเรา ยังมี การกำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามผลการปฎิบัติงาน อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง รวมทั้ง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ ทางบริษัทจึงมีการจัดการความรับผิดชอบและประกันความเสียหาย อย่างได้มาตราฐานและเป็นสากล

หน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย หรือ รปภ.

หนัาที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย หรือ รปภ. นั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อ สวัสดิภาพ และทรัพย์สินของท่าน โดยหน้าที่หลักของ รปภ. สามารถจำแนกได้ดังนี้

 1. ดูแล ป้องกัน รักษา ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างให้รอดพ้นจากการโจรกรรม อัคคีภัย และเหตุร้ายอื่นๆ ตลอด 24 ชั่วโมง
 2. ดูแล รักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณที่รับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมง
 3. ดูแล การผ่านเข้า-ออก ของบุคคลและยานพาหนะ
 4. ตรวจเช็คทรัพย์สินที่จะนำเข้าหรือส่งออกภายในบริเวณที่รับผิดชอบตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง
 5. อำนวยความสะดวกการจราจร ทางเข้า-ออก และภายในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ
 6. ตรวจค้นพนักงานของผู้ว่าจ้างเมื่อเลิกงานหรือก่อนที่จะออกไปนอกบริเวณบริษัทฯ โรงงานหรือกิจการอื่นๆ ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง
 7. รปภ. มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล การลงเวลาเข้า-ออก ในการทำงานของพนักงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างเพื่อป้องกันการทุจริต
 8. เปิด-ปิดประตูทางเข้า-ออก อาคารหรือสถานที่ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
 9. มีหน้าที่ เปิด-ปิดไฟฟ้า ตามเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
 10. ในยามวิกาล เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องเดินตรวจตราตามจุดต่างๆ ภายในบริเวณหน่วยงานที่รับผิดชอบทุก 1 ชั่วโมง
 11. หน่วยงานใดที่มีหัวหน้าชุดคอยควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หัวหน้าชุดจะต้องเดินตรวจดูการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตาม จุดต่างๆ
 12. ดูแล ป้องกัน การเกิดเพลิงไหม้ โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกนายที่เข้าปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องผ่านการฝึกอบรม ในการดับเพลิงเบื้อง ต้น เพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์จริงหากกรณีเกิดเหตุ เพลิงไหม้ขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบจะได้ป้องกันไม่ให้เกิดการลุกลามจนไม่สามารถดับได้ อันนำมาซึ่งความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
 13. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ต้องบันทึกรายงานเหตุการณ์ประจำวันในการปฏิบัติหน้าที่ทุก 1 ชั่วโมง เพื่อรายงานเสนอต่อผู้ว่าจ้างเป็นประจำทุกวัน หากมีปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความ ปลอดภัย จะได้หาทางแก้ปัญหาดังกล่าวร่วมกันระหว่างผู้ว่าจ้างกับบริษัทฯหน้าที่และความรับผิดชอบ

ดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ยังต้องปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบด้วยหน้าที่และนโยบายของผู้ว่าจ้างโดยเคร่งครัดอีกส่วนหนึ่งด้วย

เลือกใช้บริการรักษาความปลอดภัยของเรา เพื่อความอุ่นใจของท่าน

หน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย หรือ รปภ.

บริษัทฯได้จัดให้มีสายตรวจคอยตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความ ปลอดภัยทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย ดำเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง และประสานงานกับผู้ว่าจ้างเพื่อทราบถึงปัญหา ความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยงานของผู้ว่าจ้าง สำหรับนำมาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประสิทธิสูงสุด ตรงกับเจตนาของผู้ว่าจ้าง

 • การสับเปลี่ยนพนักงาน ผู้ว่าจ้างสามารถเปลี่ยนได้ดลอดเมื่อเห็นว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยผู้ใด มีความบกพร่องต่อหน้าที่ โดยบริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนให้ทันทีภายใน 24 ชั่วโมง
 • บริษัทฯ จะจัดเจ้าหน้าที่ระดับสูงเป็นผู้เข้าประสานงานกับผู้ว่าจ้างอย่างน้อยเดือนละ 4 ครั้ง หรือมากว่านั้นหากมีเหตุการณ์ไม่ปกติ
 • บริษัทฯ มีวงรอบสำหรับการจัดฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย เช่น การดับเพลิงการอพยพหนีไฟ อาคารสูง การช่วยเหลือผู้ประสพภัยต่างๆ ทุกๆ 6 เดือน
 • บริษัทฯ มีศูนย์วิทยุสื่อสารและสายตรวจ คอยตรวจสอบการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ไม่ต่ำกว่า 2 รอบ/วัน
 • บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ ทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบ คอยตรวจสอบการทำงาน ของพนักงานรักษาความปลอดภัยและขณะเดียวกันก็จะดูแล รักษาความปลอดภัย ให้กับหน่วยงานและทรัพย์สินของ ท่านอีกส่วนหนึ่งด้วย

ความรับผิดชอบและการประกันความเสียหาย

บริษัทฯมีความมุ่งมั่นในการให้บริการรักษาความปลอดภัยอย่างมีมาตรฐานโดย ยึดมั่นในอุดมการณ์ ได้คัดเลือกและฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพสูง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สมกับ ที่ผู้ว่าจ้างให้ความไว้วางใจเข้า มารักษาความปลอดภัยให้กับหน่วยงาน

ดังนั้นหากมีความเสียหายหรือสูญหายแก่ ทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการโจรกรรม โดยทำลายเครื่อง กีดขวางซึ่งมีร่องรอยหรือพยานหลักฐานเป็นที่แน่ชัดอันอยู่ในความดูแลของพนักงานรักษาความปลอดภัยและ เกิดขึ้นเพราะความผิดหรือความบกพร่องของพนักงานรักษาความปลอดภัยบริษัทจะรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย ที่เกิดขึ้นจริงในวงเงินไม่เกิน 2 เท่าของค่าบริการ หรือตามข้อตกลงของผู้ว่าจ้าง โดยหักค่าเสื่อมสภาพแห่งอายุ การใช้งานตามกฎหมาย หรืออยู่ในวงเงินไม่เกินอัตราตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. เป็นการโจรกรรมของบุคคลภายนอก ซึ่งปรากฏร่องรอยการโจรกรรมและเป็นความบกพร่องใน การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย
 2. ความเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สิน แม้จะไม่ปรากฏร่องรอยการโจรกรรม หากแต่ผู้ว่าจ้าง ได้มอบหมายให้ดูแลเป็นการเฉพาะและพนักงานรักษาความปลอดภัย ได้ตรวจสอบความถูกต้องและ ลงลายมือชื่อไว้เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่ทรัพย์สินซึ่งโดยสภาพแล้วไม่อาจ กำหนดจำนวนที่แน่นอนได้
 3. ความเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สิน อันเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือทุจริตต่อหน้าที่ ของพนักงานรักษาความปลอดภัย

ความรับผิดชอบและการประกันความเสียหาย

 1. การสับเปลี่ยนพนักงาน ผู้ว่าจ้างสามารถทำได้ตลอดปีสัญญาว่าจ้าง บริษัทจะดำเนินการสับเปลี่ยนให้ทันที ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่ผู้ว่าจ้างร้องขอ
 2. บริษัทฯ จะจัดเจ้าหน้าที่ระดับสูงมาประสานงานตามความต้องการของท่านหรืออย่างน้อยเดือนละ 4 ครั้ง หรือมากกว่านั้นกรณีมีเหตุไม่ปกติ
 3. บริษัทมีศูนย์วิทยุสื่อสาร ตรวจสอบการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยและมีเจ้าหน้าที่สายตรวจ คอยตรวจสอบการทำงาน ของพนักงานรักษาความปลอดภัยไม่ต่ำกว่า 2 รอบต่อวัน
 4. บริษัทฯ มีหน่วยสายตรวจปฏิบัติการพิเศษซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ เข้าตรวจตราพนักงานรักษา ความปลอดภัยและหน่วยงานของท่านเสริมพิเศษให้อีกส่วนหนึ่ง เพื่อเพิ่มความเข้มในการรักษา ความปลอดภัยให้กับท่าน และสามารถเข้าไประงับเหตุได้ทันทีที่มีเหตุร้ายต่างๆ อุปกรณ์พิเศษบริษัทฯ จะนำมาใช้ในหน่วยงานของท่าน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพหน่วยงาน ได้แก่
  • วิทยุสื่อสาร
  • อุปกรณ์อื่นๆ เช่น สมุดรายงานเหตุการณ์ชุดเครื่องแบบ เสื้อกันฝน รองเท้ากันฝน
  • Guard Scan (อุปกรณ์ตรวจสอบการปฎิบัติงาน ของ รปภ.)
  • บัตรผู้มาิติดต่อ (Visitor) ภายในอาคาร และบัตรจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์
หมายเหตุ
 1. มาตรการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย บริษัทฯ จะวางให้หลังจากได้รับอนุญาติจากท่านให้เข้า สำรวจพื้นที่แล้ว
 2. การจัดให้บริการ ขอให้ท่านแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

ตัวอย่างเครื่องแต่งกาย

เลือกใช้บริการรักษาความปลอดภัยของเรา เพื่อความอุ่นใจของท่าน

Scroll to Top